Regulamin Rodzinka

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu Rodzinek.
 2. Operatorem Klubu Rodzinek jest firma Wanda Hałuniewicz Usługi Szkoleniowe – NIP 5482329303 z siedzibą w Krakowie.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa i udział w zajęciach, które organizuje Rodzinek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2019r.

II. Ogólne warunki korzystania z Klubu

 1. Klub świadczy usługi w zakresie zajęć indywidualnych i grupowych dla rodziców i/lub dzieci w wieku do 6 lat.
 2. Każdy z Klubowiczów przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości, w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości udziału w konkretnych zajęciach Klubowicz powinien zasięgnąć opinii lekarza.
 3. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony.
 4. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.
 5. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 6. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

III. Zachowanie w klubie

 1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas zajęć
 5. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie.

V. Udział w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dostępnego na stronie www.rodzinek.pl, na FB oraz w siedzibie organizatora.
 2. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane drogą mailową, za pośrednictwem strony www.rodzinek.pl, osobiście w siedzibie organizatora, w szczególnych przypadkach telefonicznie (+48 690 554 730 ).
 3. Po dokonaniu zgłoszenia konieczna jest wpłata zaliczki (50%) na konto organizatora jako gwarancja miejsca na zajęciach – nr konta ING Bank 09 1050 1445 1000 0091 4264 1860.
 4. W przypadku braku minimalnej ilości uczestników, zajęcia mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji organizator niezwłocznie proponuje inny termin lub dokonuje zwrotu płatności za zajęcia.
 5. Szczegółowe opisy zajęć, prowadzących oraz ceny zajęć podane są na stronie www.rodzinek.pl oraz na FB.
 6. Nieobecność na zadeklarowanych wcześniej zajęciach zgłaszać należy najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 12:00. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, nie ma możliwości och odrobienia w późniejszym terminie.

VI . Zakup karnetów kolejnych zajęciach.

 1. Ważność karnetów to odpowiednio 4 i 12 tygodniu.
 2. Nieobecność na zadeklarowanych wcześniej zajęciach zgłaszać należy najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 12:00. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, nie ma możliwości och odrobienia w późniejszym terminie. Sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. Posiadacz karnetu ma prawo do odrobienia 1 zajęć w przypadku karnetu na 4 wejścia i 3 zajęć w przypadku karnetu na 12 wejść. Istnieje możliwość zakupu tańszej wersji karnetu na 12 wejść – bez możliwości odrabiania zajęć.
 4. Niewykorzystane wejścia można odrobić na innych zajęciach cyklicznych w trakcie ważności karnetu (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem) lub dopisać do kolejnego karnetu pod warunkiem, że zakup następuje na ostatnich zajęciach z poprzedniego karnetu.
 5. CENNIK
  – pierwsze wejście „na próbę” 20zł
  – wejście na jedne zajęcia 45zł
  – karnet na 4 wejścia 140zł
  – karnet na 12 wejść 360zł
  – karnet na 12 wejść bez możliwości odrabiania zajęć 325zł
 6. CENNIK PRZEDPRZEDSZKOLE
  – pierwsze wejście „na próbę” 10zł
  – wejście na jedne zajęcia 35zł
  – karnet na 4 godziny 80zł
  – karnet na 12 godzin 200zł
  – karnet na 36godzin 420zł

VII. Odzież

 1. Klubowicz biorący udział w zajęciach dostosowuje ubiór do charakteru zajęć.
 2. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, komunistycznym oraz innymi nawołującymi do agresji i przemocy.

VIII Muzyka i używanie telefonów komórkowych

 1. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. za pomocą urządzeń mobilnych
 2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

XIII. Rzeczy przyniesione

 1. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.